Projecten

De Laar in Projecten

De Laar heeft een jarenlange ervaring in complexe projecten met een hoog bestuurlijk risicoprofiel. Sommige opdrachten beperken zich tot het in korte tijd in beweging krijgen van stroperige trajecten, maar meestal lopen opdrachten langer. De opdrachten bevinden zich steeds op het snijvlak van overheid en samenleving. Vaak terugkomende thema’s zijn economie, natuur, woningbouw en naar doelgroepen: overheden, havens, ontwikkelaars en belangenorganisaties.

De Laar zoekt de verbinding tussen alle partijen. Onder het motto “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” kiest de Laar steevast voor het tweede. Verbinding tussen partijen leidt tot gedragen plannen en dus tot uitvoering, indachtig de pay-off van ons bedrijf droom – dialoog – daad.

Onderstaand treft u een bloemlezing van onze projecten aan. Door op de blauwe titel te klikken komt u op een projectpagina met meer informatie.

Trilateral Wadden Seaport Conference 2018

Op 17 mei 2018 organiseerde ‘de Laar’ in de haven van Harlingen de tweede trilaterale Waddenzeehaven conferentie. De conferentie diende als opmaat voor de inbreng van de Deense, Duitse en Nederlandse zeehavens in de trilaterale Regeringsconferentie over bescherming van de Waddenzee, die de volgende dat in Leeuwarden werd gehouden.

Pact van Marrum

Het Pact van Marrum is een bestuurlijk statement van de Coalitie Wadden Natuurlijk en de Waddenzeehavens, waarin ze vanuit hun belangen gezamenlijk een stip op de horizon zetten en leidende principes voor hun beleid in het Waddengebied afspreken.

Woningmakers regio Alkmaar

de Laar nam het initiatief voor de Woningmakers. Doel is om de samenwerking tussen de private spelers in de woningbouw te bevorderen (bijvoorbeeld Ontwikkelaars, Corporaties, Makelaars, Notarissen, Banken en Architecten). De Woningmakers staan voor:
(1) Van MAX naar MIN;
(2) Van rempedaal naar gaspedaal;
(3) Van getallen naar woningen;
(4) Van separaat naar samen.

Economische ontwikkeling Waddenzeehavens

Sinds 2016 schrijft de Laar met de Erasmus Universiteit bronartikelen voor economische kentallen voor de uitgave Wadden in Beeld. De Laar begeleidde de Economische review van de Waddenzeehavens die de Erasmus Universiteit uitvoerde voor de Waddenacademie.

Raad van Advies Waddenzeehavens

Tijdens het Doorwerkingsdebat Waddenzeehavens van 2012, besloten de Waddenzeehavengemeenten, Den Helder, Harlingen, Eemsmond en Delfzijl om onder regie van de Raad van Advies Waddenzeehavens een meerjarig programma Waddenzeehavens te starten. Vanaf 2013 sloten ook de gemeenten met havens van Lauwersoog en Den Oever zich aan.

Vaart in Assen

Vaart in Assen is de nieuwe binnenstadorganisatie van Assen. Vijf belangenorganisaties uit de Binnenstad, MKB Retail, Koninklijke Horeca afdeling Assen, Gilde Bart (recreatie), Cultureel Hart en de VVAC (Vastgoed) sloegen de handen ineen. Samen gaan zij onder de vlag van “Vaart in Assen” samenwerken en vanuit privaat perspectief de verbinding met de gemeente leggen.

Ontwikkeling maritieme zone Delfzijl

Met ondersteuning van ‘de Laar’ (destijds ‘de Coulissen’) startte de gemeente Delfzijl het project Marconi (MARitieme CONcepten In beeld), om een breed gedragen perspectief voor het waterfront van Delfzijl te ontwikkelen. De Laar vervulde de rol van secretaris Stuurgroep Marconi en procesbegeleider. In 2017 is Marconi volop in uitvoering.

Ringerskwartier Alkmaar

Het Ringerskwartier is een verbindend project tussen historische binnenstad en het nieuwe centrum, Overstad. De Laar verbond partijen aan elkaar waardoor de ruimte ontstond voor herontwikkeling van de monumentale fabriek en een interessant dwaalmilieu tussen woongebouwen.

Havenverzelfstandiging Harlingen

In 2014 en 2015 maakte de Laar de basis voor de verzelfstandiging van de gemeentelijke haven van Harlingen. Een ambitiedocument was een weergave van draagvlak bij ondernemers, en een globale haalbaarheidsstudie van de verzelfstandigingsvraag.

Doorwerkingsdebat Waddenzeehavens

Het rijk schetst in de derde nota Waddenzee (2007) een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor de havens van Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl. In opdracht van het Regionaal College Waddenzee, voerde de Laar het project Havenspecialisatie uit. De resultaten werden publiek gemaakt op het Doorwerkingsdebat Waddenzeehavens 2012.

Expertteams Ministerie BZK

Niet iedereen is gecharmeerd van de kreet, maar het is wel waar het om gaat. Veel, zo niet alle gemeenten in Nederland hebben veel beleid voor bouwprojecten gemaakt. Door de meerwaarde van het project de maat der dingen te laten zijn, en de planontwikkelaar verantwoordelijk te maken voor de participatie treedt versnelling op.

NV Port of Den Helder

Martin Bosch werd als kwartiermaker van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf aangesteld. De formele stappen als het oprichten van een NV, het screenen van de haven op onderhoud en het inbrengen van “de onderneming”, het aantrekken van een stevige beeldbepalende directeur en commissarissen, hebben onder zijn regie plaats gevonden. De inbreng van gronden, vastgoed en het overdragen van taken en menskracht van de gemeente naar de NV is in één jaar afgerond.

De Alkmaarse Aanpak

De gemeente Alkmaar had afspraken met het rijk om in 4 jaar 3400 woningen te realiseren. Toen die woningen niet werden gerealiseerd zocht Martin Bosch samen met Jos Feijtel de dialoog met de marktpartijen. Dit leidde tot een scala van publiek-private samenwerkingsvormen.

Waddenzee, werk in uitvoering

Rijkswaterstaat Noord Nederland begon 2 jaar geleden met een 60-tal stakeholders een interactief proces voor het opstellen van het maatregelen programma Kader Richtlijn Water.

Politiek bestuurlijke antenne Noorderzijlvest

Noorderzijlvest wil medewerkers meer bestuurlijk bewust maken. De Laar pakt de vraag op met een leren door doen aanpak. De opzet richt zich op het nieuw geïnstalleerde bestuur.

Laboratorium VOC-mentaliteit 2.0

Bij de start van de Laar organiseerde zij een congres over de verbinding tussen overheid en bedrijfsleven, met een accent op woningbouw.

Slibconferentie Waddenzee

De Laar organiseerde op 11 juni 2010 voor Rijkswaterstaat (RWS) Noord Nederland een slibconferentie.

Steenworp vestigingsadviseurs Haaglanden

Aan het eind van de vorige eeuw bouwde Martin Bosch binnen het Stadsgewest Haaglanden Steenworp op. De doelstelling van Steenworp was om mobiele bedrijven binnen het stadsgewest Haaglanden te helpen een nieuwe vestigingslocatie in de regio te vinden.

Verkenning Griesberg

Brunnermond loosde al jaren vanaf het Chemiepark Delfzijl in de Eems (zie figuur). Daarbij ontstond een vulkaanachtige afzetting van gries. In het Beheerplan Rijkswateren is de verwijdering van deze ‘griesberg’ als actiepunt opgenomen.