Projecten

De Laar in Projecten

De Laar heeft een jarenlange ervaring in complexe projecten met een hoog bestuurlijk risicoprofiel. Sommige opdrachten beperken zich tot het in korte tijd in beweging krijgen van stroperige trajecten, maar meestal lopen opdrachten langer. De opdrachten bevinden zich steeds op het snijvlak van overheid en samenleving in en om het Waddengebied. Vaak terugkomende thema’s zijn economie, ruimtelijke ordening en natuur en naar doelgroepen: overheden, havens en belangenorganisaties.

De Laar zoekt de verbinding tussen alle partijen. Onder het motto “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” kiest de Laar steevast voor het tweede. Verbinding tussen partijen leidt tot gedragen plannen en dus tot uitvoering, indachtig de pay-off van ons bedrijf droom – dialoog – daad.

Onderstaand treft u een bloemlezing van onze projecten aan. Door op de blauwe titel te klikken komt u op een projectpagina met meer informatie.

Green Shipping Waddenzee

Na een serie werkateliers besloot FME in samenwerking met de Waddenzeehavens een gezamenlijk programma op te zetten om de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel te verduurzamen.
Het bestuur van het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds honoreerde het programma in 2020.

Trilateral Wadden Seaport Conference 2018

Op 17 mei 2018 organiseerde ‘de Laar’ in de haven van Harlingen de tweede trilaterale Waddenzeehaven conferentie. De conferentie diende als opmaat voor de inbreng van de Deense, Duitse en Nederlandse zeehavens in de trilaterale Regeringsconferentie over bescherming van de Waddenzee, die de volgende dag in Leeuwarden werd gehouden.

Economische ontwikkeling Waddenzeehavens

Sinds 2016 schrijft de Laar met de Erasmus Universiteit bronartikelen voor economische kentallen voor de uitgave Wadden in Beeld. De Laar begeleidde de Economische review van de Waddenzeehavens die de Erasmus Universiteit uitvoerde voor de Waddenacademie.

Pact van Marrum

Het Pact van Marrum is een bestuurlijk statement van de Coalitie Wadden Natuurlijk en de Waddenzeehavens, waarin ze vanuit hun belangen gezamenlijk een stip op de horizon zetten en leidende principes voor hun beleid in het Waddengebied afspreken.

Raad van Advies Waddenzeehavens

Tijdens het Doorwerkingsdebat Waddenzeehavens van 2012 besloten de Waddenzeehavengemeenten, Den Helder, Harlingen, Eemsmond en Delfzijl om onder regie van de Raad van Advies Waddenzeehavens een meerjarig programma Waddenzeehavens te starten. Vanaf 2013 sloten ook de gemeenten met havens van Lauwersoog en Den Oever zich aan.

Doorwerkingsdebat Waddenzeehavens

Het rijk schetst in de derde nota Waddenzee (2007) een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor de havens van Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl. In opdracht van het Regionaal College Waddenzee, voerde de Laar het project Havenspecialisatie uit. De resultaten werden publiek gemaakt op het Doorwerkingsdebat Waddenzeehavens 2012.

Waddenzee, werk in uitvoering

Rijkswaterstaat Noord Nederland begon 2 jaar geleden met een 60-tal stakeholders een interactief proces voor het opstellen van het maatregelen programma Kader Richtlijn Water.

Slibconferentie Waddenzee

De Laar organiseerde op 11 juni 2010 voor Rijkswaterstaat (RWS) Noord Nederland een slibconferentie.

Politiek bestuurlijke antenne Noorderzijlvest

Noorderzijlvest wil medewerkers meer bestuurlijk bewust maken. De Laar pakt de vraag op met een leren door doen aanpak. De opzet richt zich op het nieuw geïnstalleerde bestuur.

Ontwikkeling maritieme zone Delfzijl

Met ondersteuning van ‘de Laar’ (destijds ‘de Coulissen’) startte de gemeente Delfzijl het project Marconi (MARitieme CONcepten In beeld), om een breed gedragen perspectief voor het waterfront van Delfzijl te ontwikkelen. De Laar vervulde de rol van secretaris Stuurgroep Marconi en procesbegeleider. In 2017 is Marconi volop in uitvoering.