Waddenzee, werk in uitvoering

Kaderrichtlijn water vertaald naar de Waddenzee

Rijkswaterstaat Noord Nederland begon in 2006 met een 60-tal stakeholders een interactief proces voor het opstellen van het maatregelen programma Kader Richtlijn Water. “Rijkswaterstaat kwam meer als samenwerkingspartner in het gebied te staan en beloofde een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Ze wil met deze bijeenkomst:

  • het gewonnen vertrouwen voor de geplande maatregelen doortrekken naar de uitvoering die in 2010 van start gaat.
  • tegelijk wil Rijkswaterstaat haar taken meer onder de aandacht van maatschappelijke groeperingen brengen.

Rijkswaterstaat kiest ervoor om beide onderdelen te combineren, om zodoende een samenbindende atmosfeer te creëren voor zowel de uitvoering en doorwerking naar het beheersplan KRW als het onderdeel van het Beheersplan Rijkswateren, als voor het breder onder de aandacht brengen van een groot deel van haar “watertaken”.

De Laar organiseerde 10 werkateliers en een afsluitend symposium op 19 november 2008, begeleidde de weg ernaartoe en formuleerde met de deelnemers een actieprogramma.

Tijdens het symposium werden de resultaten van de werkateliers met de deelnemers besproken. De suggesties van de deelnemers deden werden  plenair gedeeld met een afsluitende paneldiscussie.