de Laar¹

Wij worden gedreven door de ambitie de overheid en de spelers in de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Bedrijven kunnen hun plannen vaak alleen verwezenlijken in samenspraak met de overheid. De overheid is er voor zijn inwoners, daarom is het heel belangrijk dat de contacten tussen overheid en de mensen in de samenleving stevig, open en inspirerend zijn. Als dat goed lukt ontstaan er mooie plannen waar mensen vrolijk van worden. Aan dit soort stimulerende contacten wil de Laar bijdragen!

Van Droom naar Daad

Een droom succesvol omzetten in daadkracht, dat is waar de broers Arjen en Martin Bosch voor staan. U wilt uw doel bereiken maar andere spelers hebben invloed op uw succes. Wij zorgen er voor dat deze mensen met u en met elkaar in dialoog gaan en zij een gezamenlijke probleemstelling ontwikkelen. Met dit nieuwe vertrekpunt formuleren we oplossingen die het doel bereiken en waar iedereen aan meewerkt. De Laar begeleidt u met kennis van en betrokkenheid bij de inhoud van uw probleem.

Relaties en Dialoog

De Laar weet uit ervaring dat het realiseren van strategische doelen in de (openbare) ruimte staat of valt met de relatie bestuur, de eigen organisatie, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Politieke bestuurders en ondernemers spreken vaak niet elkaars taal. Dat leidt regelmatig tot frustratie en onbegrip, en vervolgens tot passiviteit of hindermacht. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Wij merken dat dialoog tussen alle betrokkenen wel tot duurzame oplossingen leidt. De dialoog werkt als katalysator voor de ontwikkeling: in dialoog ontstaat verstandhouding en creativiteit; via de dialoog worden slimme win-win oplossingen verkend en gevonden.

Regie

De Laar brengt u als bedrijf, belangenorganisatie of (semi)overheid in de positie om leiding te nemen over de uitvoering van uw strategie en beleid. Want of u nu een overheid of een ondernemer bent, u heeft er altijd veel baat bij dat uw zaak voortvarend wordt opgepakt en uw doelen snel worden gehaald. U moet het doen, en wij ondersteunen uw organisatie als projectleider, als (bestuurlijk) klankbord, voor advies bij procesontwerp en bij implementatie en realisatie van doelen. Wij werken dus graag samen met uw mensen.

Ervaring

Arjen en Martin Bosch hebben beide een brede ervaring in leidinggevende posities in het ruimtelijk domein van de (Rijks-, gemeentelijke en regionale) overheid, maar zijn ook vertrouwd met de kant van de bedrijven en andere belanghebbenden. Recente voorbeelden zijn de voortvarende verzelfstandiging van NV Port of Den Helder, de economische samenwerking tussen de Waddenzeehavens en de aanpak van de zeewering in Delfzijl met natuurfuncties (Marconi buitendijks).


¹Een Laar is een open plek in een bos of in een dorp. Op Laren kwamen vroeger mensen bijeen om belangrijke kwesties te bespreken en daarover met elkaar besluiten te nemen.