NV Port of Den Helder

In het rapport “Krimp of Niet” van Wim Deetman en Jan Mans (2010) werd duidelijk gesteld welke waarde de haven voor Den Helder heeft. De haven is cruciaal voor de economische ontwikkeling van Den Helder en daarmee ook voor de regio als geheel: alleen als de haven zich positief blijft ontwikkelen kan het scenario van krimp afgewend worden. In het recent verschenen rapport “De Kop op de Kaart” van Lenie Dwarshuis-van de Beek werd dit beeld nog eens benadrukt.

De afgelopen decennia is het De Koninklijke Marine gekrompen van ca. 30.000 naar 10.000 medewerkers. Gelukkig was er ook een tegenbeweging: de offshore olie en gas heeft zich in Den Helder sterk ontwikkeld. Met als centraal bedrijf Peterson is er een nieuwe industriële ontwikkeling in de haven tot ontwikkeling gekomen die zich richt op het bevoorraden, onderhouden en amoveren (op zee) van de platforms. De unieke ligging van Den Helder t.o.v. de Noordzee en de aanwezigheid van vliegveld De Kooy zijn daarin Unique Selling Points gebleken. Samen met Stavanger (Noorwegen) en Aberdeen / Great Yarmouth (UK) bedient Den Helder de platforms op de Noordzee.

Wil Den Helder deze ingezette positieve trend handhaven, dan zijn een stevig gepositioneerde haven en een slagvaardig havenbedrijf essentiële randvoorwaarden. Vier van de acht adviezen uit het rapport Deetman/Mans, waaronder de ‘top drie’ aanbevelingen, wijzen in deze richting.

Martin Bosch werd als kwartiermaker van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf aangesteld. De formele stappen als het oprichten van een NV, het screenen van de haven op onderhoud en het inbrengen van “de onderneming”, het aantrekken van een stevige beeldbepalende directeur en commissarissen, hebben onder zijn regie plaats gevonden. De inbreng van gronden, vastgoed en het overdragen van taken en menskracht van de gemeente naar de NV is op 1 januari 2013 afgerond. Daarmee is de haven van Den Helder zeer vlot verzelfstandigd, in een tempo dat past bij de dynamiek van de aan een haven gerelateerde bedrijvigheid met de slagvaardigheid van NV Port of Den Helder in de toekomst weerspiegelt. Martin Bosch was in de eerste zes maanden als Algemeen Directeur verantwoordelijk voor de eerste stappen na verzelfstandiging.

Tijdens de verbouwing bleef de winkel open. Ontwikkelingen als de discussie rond het medegebruik van de defensieterreinen, de aanleg van de nieuwe visserijkade voor de visserij en de offshore, en de ontwikkeling van de nieuwe havengebonden bedrijventerreinen Noord-Oost en RHB als onderdeel van de haven van Den Helder vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de kwartiermaker.