Ontwikkeling maritieme zone Delfzijl

Droom, Delfzijl havenstad aan zee

Het ruimtelijk beleid in de kustzone van Delfzijl is gedomineerd door veiligheid, zowel bescherming tegen het wassende water als de scheepvaart en industrie. De stad ontwikkelde zich met de rug naar de zee en de haven.

Met begeleiding van de Laar (destijds de Coulissen) startte de gemeente Delfzijl het project Marconi (Maritieme Concepten in beeld), met een werkatelier om een breed gedragen antwoord te vinden op de vraag hoe het waterfront van Delfzijl zich in de komende jaren ontwikkeld moest ontwikkelen.

Dialoog, naar een intentie verklaring voor de maritieme zone

De betrokken overheidspartners begonnen aan het Marconi-project om het sectoraal-technische optreden uit het verleden te vervangen door een gezamenlijke aanpak vanuit één gemeenschappelijk gedragen, inspirerende ruimtelijke visie. Deze plaatst de ruimtelijke problematiek van de haven, stad, industrie en zee in de tijd, waarbij bescherming tegen de zee en afvoer van het boezemwater de randvoorwaarden vormen.

Speerpunten in de omgang met de bevolkingsafname zijn het vitaliseren van het stadscentrum en het versterken van het maritieme karakter van Delfzijl. De stad moet aantrekkelijker worden. Met een veilige waterkering die geen barrière vormt naar de buitendijkse gebieden, maar er juist een verbinding mee legt. Delfzijl wil de beleving van havens, waddennatuur, industrie en waterstaatswerken aantrekkelijker maken. De betrokken partners ondertekenden 11 december 2012 een intentieverklaring, over een gemeenschappelijke visie met concrete projectvoorstellen.

Daad, projecten in uitvoering

In 2016 zijn alle projecten van de projectenkaart, in een publieksversie van Marconi opgenomen en de meeste  zijn in uitvoering.

Dit project kunt u volgen op de gemeentelijke website Waterfront Delfzijl.

Secretaris en organisator van inspirerende bijeenkomsten

De Laar (aanvankelijk ‘de Coulissen’) begeleidde het Marconi traject vanaf 2009 tot en met 2016. Marconi startte met één werkatelier, maar om deze succesvolle start een vervolg te geven fungeerde de Laar als secretaris van de stuurgroep Marconi. In opdracht van de stuurgroep samen met de gemeentelijke projectleider werden verschillende werkateliers, ronde tafel gesprekken en bestuurlijke overleggen georganiseerd. De werkwijze van ‘de Laar’ stond er borg voor dat alle aspecten van draagvlak, timing, risicomanagement, financiering en dergelijke de benodigde aandacht.

Op gezette momenten heeft de opdrachtnemer behoefte aan een bestuurlijk klankbord, bijvoorbeeld over de wijze van benaderen van stakeholders, opzet van het proces, reflectie, resultaten uit de interviews en werkateliers en opzet van het spoorboekje voor het vervolg. De Laar biedt dit klankbord en speelt daar met haar werkwijze op in.